អីពីក្រុមហ៊ុន ហ៊ុយយន់ អេហ្រ្គីខលឈ័រ

ក្រុមហ៊ុន ហ៊ុយយន់ អេហ្រ្គីខលឈ័រ (Huy Yun Agriculture Co., Ltd) បានបង្កើតឡើង ក្នុងឆ្នាំ 2013 គោលបំណងផលិតនិងចែកចាយជីធម្មជាតិ នៅក្នុងស្រុក ជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះផ្តល់បច្ចេកទេសនិងបង្រៀនបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់សហគមន៍ក្នុងស្រុក ផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មានកសិកម្ម តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

ព័ត៍មាន ដែលយើងផលិតរួមមាន៖

ការផលិតវីដេអូ បច្ចេកទេសកសិកម្ម ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលបង្ករមកពីកត្តាផ្សេងៗ លើដំណាំ និងផ្សព្វផ្សាយ កសិករដែលមានបទពិសោធន៏ និងជោគជ័យក្នុងផ្នែកផ្សេងៗ នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ។

កសិកម្មជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងវិស័យ សេដ្ឋកិច្ច

សកម្មភាពចូលរួមក្នុងសង្គម

ចែកមួកសុវត្ថិភាព1080

ចែកមួកសុវត្ថិភាពដល់សិស្សសាលា

ចែកកង់1080

ចែកកង់ដល់សិស្សកំព្រា និងសិស្សពូកែ

ចែកអំណោយជូនចាស់ៗ

ចែកអំណោយជូនជនចាស់ជរា

ចែកអង្ករជូនបងប្អូនដែលរងគ្រោះទឹកជំនូន

ជូនស្បៀងអាហារដល់បងប្អូនដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់

ផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ចំការកសិករ

ចុះផ្ដល់បច្ចេកទេសដល់ចំការកសិករ

ផ្សាយផ្ទាល់តាមរហៈទូរទស្សអនឡាញន៍

ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សអនឡាញន៍

បង្រៀនបច្ចេកទេសកសិកម្មតាមសហគមន៍

ចុះបង្រៀនបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករតាមសហគមន៍

ចែកជីធម្មជាតិដល់កសិករដែលបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

ផ្ដល់ជីធម្មជាតិដល់សហគមន៍

ចែកបង់សម្រាប់អង្គុយ

ចែកបង់ដល់សហគមន៍និងសាលាឃុំ