លំដាប់លេខ១ដំណាំកសិកម្ម

ទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

ដឹកជញ្ជូនរហ័យ

ផលិតផលដែលមានទំនុកចិត្ត

ជីធម្មជាតិកែច្នៃ និងផលិតដោយកូនខ្មែរ អាចបញ្ជាទិញបាននៅលើ Online

ព័ត៌មានកសិកម្ម

Recommended For You

ជីទឹក អេអិន

ចំណុះ ៥លីត្រ
0
70,000

ម្សៅកំបោរសរីរាង្គ អេអិន

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
50,000

ជីគ្រាប់ អេអិន

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
80,000

ជីទឹក ភីអិន

ចំណុះ ៥លីត្រ
0
70,000

ម្សៅកំបោរសរីរាង្គ ភីអិន

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
50,000

ជីគ្រាប់ ភីអិន

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
80,000

ជីទឹក ភីអិន

ចំណុះ ១លីត្រ
0
20,000
1
120

ទំនាក់ទំនងទិញ 25 ខេត្តក្រុង

016 / 017 409 111

ព្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

016 / 078 437 111

ទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្ដាល

រាជធានីភ្នំពេញ