លំដាប់លេខ១ដំណាំកសិកម្ម

ទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ

ដឹកជញ្ជូនរហ័យ

ផលិតផលដែលមានទំនុកចិត្ត

ជីធម្មជាតិកែច្នៃ និងផលិតដោយកូនខ្មែរ អាចបញ្ជាទិញបាននៅលើ Online

Recommended For You

ជីទឹក ភ្នំពេជ្រ

ចំណុះ ៥លីត្រ
0
70,000

ជីទឹក ភ្នំពេជ្រ

ចំណុះ ១លីត្រ
0
20,000

ម្សៅកំបោរសរីរាង្គ ភ្នំពេជ្រ

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
50,000

ជីគ្រាប់ ភ្នំពេជ្រ

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
80,000

ជីទឹក ដីមាស

ចំណុះ ៥លីត្រ
0
70,000

ជីទឹក ដីមាស

ចំណុះ ១លីត្រ
0
20,000

ម្សៅកំបោរសរីរាង្គ ដីមាស

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
50,000

ជីគ្រាប់ ដីមាស

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
0
80,000

ជីទឹក អេអិន

ចំណុះ ៥លីត្រ
0
70,000

ទំនាក់ទំនងទិញ 25 ខេត្តក្រុង

016 / 017 409 111

ព្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

016 / 078 437 111

ទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្ដាល

រាជធានីភ្នំពេញ